Open post

Thông tin trường Nhật ngữ An

Điểm mạnh của An Language School chính là tỷ lệ học lên cao. Trường có chương trình luyện thi 「Tóan, môn tổng hợp, lý」và luyện thi 「TOEIC、TOEFL.